Γενική Δικηγορία
Ασκούμαστε σε διάφορους και πολλαπλούς τομείς δικαίου που σχετίζονται με τις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε

Συνταγματικό Δίκαιο
Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και τη δημοκρατία, τους συνταγματικούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, την ισότητα δικαίου, την εκλογική ακεραιότητα, την πολιτική νομιμοποίηση και την κοινοβουλευτική νομοθεσία.

Δημόσιο Δίκαιο
Υποστηρίζουμε την εξέλιξη και την πρόοδο και ασχολούμαστε με τη δημόσια ενημέρωση και την πολιτική, τις δημόσιες προμήθειες και υποδομές, τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις συστημικές μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και του κράτους.

Διοικητικό Δίκαιο
Ασχολούμαστε με υπηρεσίες του κράτους, φορέων και οργανισμών προς τους πολίτες και τις εταιρείες, με το κανονιστικό πλαίσιο και τις νομοθετικές ρυθμίσεις, την αξιολόγηση και τη βελτίωση τους. Επίσης ασχολούμαστε με παρεπόμενα νομικά ζητήματα, ψηφιακό μετασχηματισμό και τις αναβαθμίσεις συστημάτων.

Αστικό Δίκαιο
Ασχολούμαστε με το δίκαιο των συμβάσεων και τις αδικοπραξίες, τις αξιώσεις για αποζημιώσεις, τις παραβιάσεις του νόμου και της ισότητας, τις παράνομες συμπεριφορές, σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθήκοντα και αστική ευθύνη.

Ποινικό Δίκαιο
Ασχολούμαστε με ποινικά αδικήματα, ποινικές προεκτάσεις αστικών αδικοπραξιών, παραβιάσεις της δικαιοσύνης, παράνομες συμπεριφορές, οικονομικό έγκλημα, παραπληροφόρηση, τρομοκρατία, παράνομη μετανάστευση, εξαπατήσεις και εξαναγκασμούς, βιαιοπραγίες, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σχετικές ποινικές ευθύνες και κυρώσεις.

Εμπορικό Δίκαιο,
Εργαζόμαστε για τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ανταγωνισμού, την καταπολέμηση των μονοπωλίων, τις κρατικές ενισχύσεις, αρχές και πρακτικές της αγοράς και του εμπορίου, ορθή ρύθμιση και απελευθέρωση της αγοράς, τα δικαιώματα των παραγωγών και των καταναλωτών

Επιχειρηματικό Δίκαιο
Ασχολούμαστε με αρχές και πρακτικές της επιχειρηματικότητας, διαχείρισης, επενδύσεις, έργα και ανάπτυξη, εμπόριο, συναλλαγές και μεταφορές, επιχειρηματικές στρατηγικές και πολιτικές, κανονισμούς και λειτουργίες, συμμόρφωση και απόδοση.

Εταιρικό Δίκαιο
Ασχολούμαστε με την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και διοίκηση εταιρειών, σχέσεις με τους μετόχους, με τους πελάτες, με τους προμηθευτές με το ανθρώπινο δυναμικό και με την εταιρική συμμόρφωση

Ναυτικό Δίκαιο
Ασχολούμαστε με επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις, ναύλωση και απασχόληση, μεταφορές και διαφορές από φορτία, προμήθειες, συντήρηση και επισκευή, διαχείριση και λειτουργία, απαιτήσεις και ασφάλειες, ρύθμιση και συμμόρφωση με τους κανονισμούς

Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο
Ασχολούμαστε με χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις, δάνεια και συμμετοχές, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, πιστώσεις, εξασφαλίσεις και εξοφλήσεις

Δίκαιο της Ενημέρωσης
Εργαζόμαστε πάνω σε αρχές και πρακτικές δημόσιας ενημέρωσης, επικοινωνίας και δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και δημόσιας πληροφόρησης, ελευθεριών και ευθυνών του τύπου, νομική κατοχύρωση, συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Δίκαιο της Πληροφορικής
Ασχολούμαστε με αναβαθμίσεις συστημάτων, ψηφιακούς μετασχηματισμούς, μεταφορές και εγκαταστάσεις δομών και διαδικασιών και διαχείριση δεδομένων.

Ενέργεια, Οικολογία και Περιβαλλοντικό Δίκαιο
Εργαζόμαστε πάνω σε αρχές και πρακτικές, κανονισμούς και ρυθμίσεις, συμμόρφωση με ESG, αποτελεσματικότητα και απόδοση

Δίκαιο για τις Υποδομές και τα Ακίνητα
Ασχολούμαστε με το δίκαιο υποδομών, ακινήτων και ακινήτων, ανάπτυξη, υπηρεσίες, δομές, έργα, προμήθειες και επενδύσεις.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Ασχολούμαστε με τις γενικές αρχές, την πολιτική, τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες, την οικονομική ολοκλήρωση και την ενιαία αγορά

Διεθνές Δίκαιο
Ασχολούμαστε με θέματα εξωτερικής πολιτικής, διπλωματίας, διεθνών και οικονομικών σχέσεων, γεωπολιτικής και ασφάλειας

Back to top