Οι υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα ακεραιότητας και απόδοσης.
Η πρακτική μας έχει εξαιρετικό ιστορικό νομικών επιτυχιών και δεδικασμένων.

Πρακτική

 
 

Ασκούμαστε σε διάφορους και πολλαπλούς τομείς δικαίου που σχετίζονται με τις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε

 

Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και τη δημοκρατία, τους συνταγματικούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, την ισότητα δικαίου, την εκλογική ακεραιότητα, την πολιτική νομιμοποίηση και την κοινοβουλευτική νομοθεσία.

 

Υποστηρίζουμε την εξέλιξη και την πρόοδο και ασχολούμαστε με τη δημόσια ενημέρωση και την πολιτική, τις δημόσιες προμήθειες και υποδομές, τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις συστημικές μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και του κράτους.

 

Ασχολούμαστε με υπηρεσίες του κράτους, φορέων και οργανισμών προς τους πολίτες και τις εταιρείες, με το κανονιστικό πλαίσιο και τις νομοθετικές ρυθμίσεις, την αξιολόγηση και τη βελτίωση τους. Επίσης ασχολούμαστε με παρεπόμενα νομικά ζητήματα, ψηφιακό μετασχηματισμό και τις αναβαθμίσεις συστημάτων.

 

Ασχολούμαστε με το δίκαιο των συμβάσεων και τις αδικοπραξίες, τις αξιώσεις για αποζημιώσεις, τις παραβιάσεις του νόμου και της ισότητας, τις παράνομες συμπεριφορές, σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθήκοντα και αστική ευθύνη.

 

Ασχολούμαστε με ποινικά αδικήματα, ποινικές προεκτάσεις αστικών αδικοπραξιών, παραβιάσεις της δικαιοσύνης, παράνομες συμπεριφορές, οικονομικό έγκλημα, παραπληροφόρηση, τρομοκρατία, παράνομη μετανάστευση, εξαπατήσεις και εξαναγκασμούς, βιαιοπραγίες, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σχετικές ποινικές ευθύνες και κυρώσεις.

 

Εργαζόμαστε για τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ανταγωνισμού, την καταπολέμηση των μονοπωλίων, τις κρατικές ενισχύσεις, αρχές και πρακτικές της αγοράς και του εμπορίου, ορθή ρύθμιση και απελευθέρωση της αγοράς, τα δικαιώματα των παραγωγών και των καταναλωτών

 

Ασχολούμαστε με αρχές και πρακτικές της επιχειρηματικότητας, διαχείρισης, επενδύσεις, έργα και ανάπτυξη, εμπόριο, συναλλαγές και μεταφορές, επιχειρηματικές στρατηγικές και πολιτικές, κανονισμούς και λειτουργίες, συμμόρφωση και απόδοση.

 

Ασχολούμαστε με την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και διοίκηση εταιρειών, σχέσεις με τους μετόχους, με τους πελάτες, με τους προμηθευτές με το ανθρώπινο δυναμικό και με την εταιρική συμμόρφωση

 

Ασχολούμαστε με επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις, ναύλωση και απασχόληση, μεταφορές και διαφορές από φορτία, προμήθειες, συντήρηση και επισκευή, διαχείριση και λειτουργία, απαιτήσεις και ασφάλειες, ρύθμιση και συμμόρφωση με τους κανονισμούς

 

Ασχολούμαστε με χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις, δάνεια και συμμετοχές, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, πιστώσεις, εξασφαλίσεις και εξοφλήσεις

 

Εργαζόμαστε πάνω σε αρχές και πρακτικές δημόσιας ενημέρωσης και επικοινωνίας και δημοσιογραφίας, μέσων μαζικής ενημέρωσης και δημόσιας πληροφόρησης, θέματα ελευθεριών και ευθυνών, νομική κατοχύρωση, συμμόρφωση με τη δεοντολογία τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

 

Ασχολούμαστε με την παραπληροφόρηση και την αποπληροφόρηση του κοινού και με τη συστημική διαφθορά, η οποία είναι ο έλεγχος και η διαμόρφωση υπερβολικών, κατασκευασμένων ή ψεύτικων ειδήσεων και πληροφοριών και η συναλλαγή και η εμπορία τους για πολιτικό ή οικονομικό όφελος και οι πελατειακές σχέσεις και πρακτικές.

 

Αντιμετωπίζουμε επίσης τη σχετιζόμενη αντισυνταγματικότητα, την παρανομία και την εγκληματικότητα, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού και λοιπού εγκλήματος που σχετίζεται με κονδύλια της ΕΕ.

 

Ασχολούμαστε με αναβαθμίσεις συστημάτων, ψηφιακούς μετασχηματισμούς, μεταφορές και εγκαταστάσεις δομών και διαδικασιών και διαχείριση δεδομένων.

 

Εργαζόμαστε πάνω σε αρχές και πρακτικές, κανονισμούς και ρυθμίσεις, συμμόρφωση με ESG, αποτελεσματικότητα και απόδοση

 

Ασχολούμαστε με το δίκαιο υποδομών, ακινήτων και ακινήτων, ανάπτυξη, υπηρεσίες, δομές, έργα, προμήθειες και επενδύσεις.

 

Ασχολούμαστε με τις γενικές αρχές, την πολιτική, τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες, την οικονομική ολοκλήρωση και την ενιαία αγορά

 

 

Ασχολούμαστε με θέματα εξωτερικής πολιτικής, διπλωματίας, διεθνών και οικονομικών σχέσεων, γεωπολιτικής και ασφάλειας

 

 

Εργαζόμαστε για την απελευθέρωση και τη ρύθμιση της αγοράς και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς (compliance). 

Ασχολούμαστε επίσης με θέματα ανταγωνισμού, μονοπωλίων και αντιτραστ, συντονισμένων πρακτικών και καρτέλ και με (παράνομες) κρατικές ενισχύσεις. Επίσης με συστηματική κερδοσκοπία, χειραγώγηση τιμών, συναλλαγές εσωτερικής πληροφόρησης, απάτες, κρυπτονομίσματα και οικονομικά εγκλήματα.

Accordion Content

Yπηρεσίες

 
 

Μελετάμε πελάτες και θέματα τους, συζητάμε και εξετάζουμε υποθέσεις και ζητήματα, καθορίζουμε και κατοχυρώνουμε δικαιώματα, διαμορφώνουμε  ευθύνες και υποχρεώσεις, παρέχουμε γενικές και ειδικές νομικές συμβουλές. Συμβουλεύουμε για θέματα ρύθμισης και εποπτείας.

 
 

Με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, σχεδιάζουμε πολιτικές, συμβουλεύουμε και κατευθύνουμε τις νομικές και θεσμικές τους. Χαράζουμε στρατηγική, εφαρμόζουμε τακτικές και παρακολουθούμε για την επίτευξη νομικών και οικονομικών στόχων.

 
 

Πραγματοποιούμε ελέγχους και εξετάσεις, αναλύουμε και αξιολογούμε γενικά ή ειδικά νομικά ζητήματα των πελατών. Στη συνέχεια παρέχουμε συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τη ρυθμίσεις, τις πρόνοιες και τις εποπτείες συμμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου.

 
 

Εκπροσωπούμε ιδιώτες, εταιρείες και ιδρύματα ενώπιον Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων σε όλες τις βαθμίδες και ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρουμε νομικές συμβουλές σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις  ευθύνες στους διάφορα κεφάλαια του νόμου και σε τομείς ενδιαφέροντος δικαίου. Συμβουλεύουμε για νομικά και διαδικαστικά θέματα.

 
 

Καταγράφουμε επιχειρηματικές συμφωνίες, δομούμε νόμιμα τις συμφωνίες για την κατοχύρωση των μερικών και των κοινών συμφερόντων και των δικαιωμάτων  και των υποχρεώσεων των μερών. Επίσης για τις πρόνοιες, της διατάξεις, τους όρους, τις συμφωνίες και τις λειτουργίες των συμφωνιών. Τεκμηριώνουμε τις συμφωνίες σε δεσμευτικές και εφαρμόσιμες συμβάσεις.

 
 

Εξετάζουμε, αναλύουμε και αξιολογούμε επιχειρηματικές συμφωνίες και επενδύσεις, συμβουλεύουμε σχετικά με νομικές διατάξεις και πρόνοιες, ελέγχουμε και βεβαιώνουμε την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

 
 

Μετά τη θέσπιση και την υλοποίηση (διαμόρφωση και δέσμευση) της συμφωνίας, παρακολουθούμε τις λειτουργίες των συμβάσεων και τις ροές των συναλλαγών και συνολικά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων και των συμφωνιών.

 
 

Μελετάμε υποθέσεις και εξετάζουμε το βάσιμο των αξιώσεων σύμφωνα με τις αρχές του νόμου και της δικαιοσύνης. Προσφέρουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες για τις επιδιώξεις των αξιώσεων, δομούμε, στοιχειοθετούμε και διεκδικούμε τις αξιώσεις εξωδικαστικά. Συντάσσουμε και καταθέτουμε αγωγές στο Δικαστήριο.

 
 

Μελετάμε υποθέσεις, εξετάζουμε διαφωνίες και διερευνούμε εξωδικαστικές επιλύσεις διαφορών. Συζητάμε και διαπραγματευόμαστε προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις και υπηρεσίες διαμεσολάβησης, διαιτησίας και συνδιαλλαγής.

 
 

Υποστηρίζουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πελατών σε σχέση με την αξία, το πλαίσιο και το νόμο. Συνηγορούμε επίσης στο Δικαστήριο εκ μέρους των πελατών για τον ίδιο σκοπό. Αυτό περιλαμβάνει την άσκηση αγωγής, την κατάθεση και υπεράσπιση αγωγών, προτάσεων και προσφυγών ενώπιον των Ελληνικών και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και των αρμόδιων δικαστικών και διοικητικών αρχών.

 
 

Σε συναινετικά θέματα, καταρτίζουμε και εφαρμόζουμε νομικές στρατηγικές για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων, την επίλυση και την εξομάλυνση των διαφορών.

 
 

Σε επίμαχες υποθέσεις, καταρτίζουμε και εφαρμόζουμε νομικές στρατηγικές για εξωδικαστικές ενέργειες και δικαστικές πράξειςή διαφορές που περιλαμβάνουν συνδυασμούς διατάξεων, αναφορές και παραπομπές σε πολλά κεφάλαια του νόμου – τομείς του δικαίου.

 
 
Back to top