Συμβουλευτική Νομική
Μελετάμε πελάτες και θέματα τους, συζητάμε και εξετάζουμε υποθέσεις και ζητήματα, καθορίζουμε και κατοχυρώνουμε δικαιώματα, διαμορφώνουμε  ευθύνες και υποχρεώσεις, παρέχουμε γενικές και ειδικές νομικές συμβουλές. Συμβουλεύουμε για θέματα ρύθμισης και εποπτείας.

Συμβουλευτική Πολιτική και Στρατηγική
Με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, σχεδιάζουμε πολιτικές, συμβουλεύουμε και κατευθύνουμε τις νομικές και θεσμικές τους. Χαράζουμε στρατηγική, εφαρμόζουμε τακτικές και παρακολουθούμε για την επίτευξη νομικών και οικονομικών στόχων.

Έλεγχος, Απολογισμός και Συμμόρφωση, Εποπτεία και Επιμέλεια
 
Πραγματοποιούμε ελέγχους και εξετάσεις, αναλύουμε και αξιολογούμε γενικά ή ειδικά νομικά ζητήματα των πελατών. Στη συνέχεια παρέχουμε συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τη ρυθμίσεις, τις πρόνοιες και τις εποπτείες συμμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου.

Δικαστική εκπροσώπηση και νομικές συμβουλές

Εκπροσωπούμε ιδιώτες, εταιρείες και ιδρύματα ενώπιον Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων σε όλες τις βαθμίδες και ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρουμε νομικές συμβουλές σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις  ευθύνες στους διάφορα κεφάλαια του νόμου και σε τομείς ενδιαφέροντος δικαίου. Συμβουλεύουμε για νομικά και διαδικαστικά θέματα.

Συμφωνίες, Συμβάσεις και Συντάξεις Συμβολαίων
Καταγράφουμε επιχειρηματικές συμφωνίες, δομούμε νόμιμα τις συμφωνίες για την κατοχύρωση των μερικών και των κοινών συμφερόντων και των δικαιωμάτων  και των υποχρεώσεων των μερών. Επίσης για τις πρόνοιες, της διατάξεις, τους όρους, τις συμφωνίες και τις λειτουργίες των συμφωνιών. Τεκμηριώνουμε τις συμφωνίες σε δεσμευτικές και εφαρμόσιμες συμβάσεις.

Μετασυμβατική Υποστήριξη και Υλοποίηση

Μετά τη θέσπιση και την υλοποίηση (διαμόρφωση και δέσμευση) της συμφωνίας, παρακολουθούμε τις λειτουργίες των συμβάσεων και τις ροές των συναλλαγών και συνολικά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων και των συμφωνιών.

Διαχείριση Απαιτήσεων Δημοσίων, Ιδιωτικών και Εμπορικών

Μελετάμε υποθέσεις και εξετάζουμε το βάσιμο των αξιώσεων σύμφωνα με τις αρχές του νόμου και της δικαιοσύνης. Προσφέρουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες για τις επιδιώξεις των αξιώσεων, δομούμε, στοιχειοθετούμε και διεκδικούμε τις αξιώσεις εξωδικαστικά. Συντάσσουμε και καταθέτουμε αγωγές στο Δικαστήριο.

Συζήτηση, Διαπραγμάτευση και Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Μελετάμε υποθέσεις, εξετάζουμε διαφωνίες και διερευνούμε εξωδικαστικές επιλύσεις διαφορών. Συζητάμε και διαπραγματευόμαστε προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις και υπηρεσίες διαμεσολάβησης, διαιτησίας και συνδιαλλαγής.

Υπεράσπιση και Υποστήριξη Δικαιωμάτων, Δικαστικών και Εξωδικαστικών Διαφορών
Υποστηρίζουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πελατών σε σχέση με την αξία, το πλαίσιο και το νόμο. Συνηγορούμε επίσης στο Δικαστήριο εκ μέρους των πελατών για τον ίδιο σκοπό. Αυτό περιλαμβάνει την άσκηση αγωγής, την κατάθεση και υπεράσπιση αγωγών, προτάσεων και προσφυγών ενώπιον των Ελληνικών και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και των αρμόδιων δικαστικών και διοικητικών αρχών.

Χειρισμός περίπλοκων Νομικών Στρατηγικών και Τακτικών για Εργα και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
Σε συναινετικά θέματα, καταρτίζουμε και εφαρμόζουμε νομικές στρατηγικές για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων, την επίλυση και την εξομάλυνση των διαφορών.

Σύνθετες Αντιδικίες

Σε επίμαχες υποθέσεις, καταρτίζουμε και εφαρμόζουμε νομικές στρατηγικές για εξωδικαστικές ενέργειες και δικαστικές πράξειςή διαφορές που περιλαμβάνουν συνδυασμούς διατάξεων, αναφορές και παραπομπές σε πολλά κεφάλαια του νόμου – τομείς του δικαίου.

Έλεγχος, αξιολόγηση και συμμόρφωση συμφωνίας
Εξετάζουμε, αναλύουμε και αξιολογούμε επιχειρηματικές συμφωνίες και επενδύσεις, συμβουλεύουμε σχετικά με νομικές διατάξεις και πρόνοιες, ελέγχουμε και βεβαιώνουμε την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Back to top